ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลักของสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรที่พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา ความรู้ ร่างกายและจิตใจเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะต่าง ๆ ในการใช้ภาษาไทย เพื่อให้เกิดค่านิยมที่เหมาะสม

2. เพื่อรำลึกถึงประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

แชร์ข่าวนี้