ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 27 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

อาจารย์ ดร.โกวิทวัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เป็นประธานเปิดงานในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กล่าวเปิดงาน เปิดกรวยดอกไม้ และถวายพานพุ่ม ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิต ถวายพานพุ่มตามลำดับ

 

                  

                     

    

 

 

          

 

 

 

        

 

 

     

 

        

 

 

     

 

      

 

    

 

 

การแสดงจินตลีลา ของนักเรียนชั้นประถม ชุด กล่อมลูกด้วยรัก

ฝึกซ้อมโดย  นางสาวจิรัชญา เวโรจน์     นางสาวภัทราภรณ์ อู่ไพบูรณ์    นางสาวฉัตรแก้ว พิกุลน้อย   นางสาวพัชรมัย ตั้งประโคน

รายชื่อนักเรียนที่ทำการแสดง

  1. เด็กหญิงธีร์จุฑา มณีดำ ป.4/2
  2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จงเพียร ป.5/3
  3. เด็กหญิงสกุลสรณ์ สิงห์แก้ว ป.5/3
  4. เด็กหญิงสรินทิพย์ ชานนท์ ป.5/3
  5. เด็กหญิงสลิลา แนบสุข ป.5/3
  6. เด็กหญิงปลิดา ผดุงเวช ป.5/4
  7. เด็กหญิงพิชามญชุ์ ภูวงศ์ ป.5/4
  8. เด็กหญิงมนทกานต์ ชัยณรงค์ ป.5/4

 

   

 

 

   

 

 

 

นักเรียนชั้น ป.6/3 ร้องเพลงประสานเสียง ฝึกซ้อมโดย นางสาวภัทราภรณ์ อู่ไพบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และในอาทิตย์ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม แข่งขันผลงานนักเรียน ระดับชั้นบริบาล -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ได้ผลการประกวดดังนี้

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัล รายการ ชั้น
1 เด็กหญิงธัญพิชชา  ท่องกระโทก ชนะเลิศ การประกวดระบายสี ระดับชั้นบริบาล
2 เด็กหญิงศิริกัลยา  วิเศษสัตย์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดระบายสี ระดับชั้นบริบาล
3 เด็กชายกรณพัชร  ศุภศรี รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดระบายสี ระดับชั้นบริบาล
4 เด็กหญิงปุณดา  เจริญชัย ชนะเลิศ การประกวดระบายสี ระดับชั้นอนุบาล ๑
5 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จอกเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดระบายสี ระดับชั้นอนุบาล ๑
6 เด็กหญิงชลภัสสรณ์ ติมอนรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดระบายสี ระดับชั้นอนุบาล ๑
7 เด็กหญิงสุณิชา   โอฬารวณิช รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดระบายสี ระดับชั้นอนุบาล ๑
8 เด็กหญิงพิชญากร  ประทุมทอง ชนะเลิศ การประกวดฉีก ตัด ปะ ภาพ ระดับชั้นอนุบาล ๒
9 เด็กหญิงพัชรพร  อินทรกุล ชนะเลิศ การประกวดฉีก ตัด ปะ ภาพ ระดับชั้นอนุบาล ๒
10 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  เจริญวานิชย์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดฉีก ตัด ปะ ภาพ ระดับชั้นอนุบาล ๒
11 เด็กหญิงธนัชชา  คงแสนคำ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดฉีก ตัด ปะ ภาพ ระดับชั้นอนุบาล ๒
12 เด็กหญิงสุพรรณิการ์ วิเศษสัตย์ ชนะเลิศ การประกวดระบายสี ระดับชั้นอนุบาล ๓
13 เด็กหญิงพรชนก  พลรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดระบายสี ระดับชั้นอนุบาล ๓
14 เด็กหญิงกนกพร  สายจันทร์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดระบายสี ระดับชั้นอนุบาล ๓
15 เด็กหญิงปวารีสา  นาราช รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดระบายสี ระดับชั้นอนุบาล ๓
16 เด็กหญิงพาฝัน  ประคองสุข ชนะเลิศ การประกวดระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
17 เด็กหญิงวรรณิศา  สมัคค้า รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
18 เด็กชายบัลลังก์  พิศงาม รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
19 เด็กหญิงธรรมพร  ถูสินแก่น ชนะเลิศ การประกวดระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
20 เด็กชายชิติพัทธ์  พัฒนพงษ์ไพบูลย์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
21 เด็กหญิงอิสรีย์  ผลเจริญฐิติ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
22 เด็กหญิงชาลิดา อยู่เงิน ชนะเลิศ การประกวดระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
23 เด็กหญิงอินทรามณี พนมรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
24 เด็กหญิงลีโอน่า มาลีซู รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
25 เด็กหญิงฐาปนี ประทุมสินธุ์ ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
26 เด็กหญิงภัสสร  สิริประภากร รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
27 เด็กหญิงธีร์จุฑา  มณีดำ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
28 เด็กชายธนวรรธน์  พินิจ ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
29 เด็กหญิงอาทิตยา รุ่งโรจน์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
30 เด็กหญิงนิศารัตน์ กันนุลา รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
31 เด็กชายกฤติน  วชิราสุริยา ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
32 เด็กหญิงติยาภรณ์  ศิริพจน์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
33 เด็กหญิงพิชชาภา  สิมสวย รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
34 เด็กหญิงณิชาภัทร พันธุระ ชนะเลิศ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
35 เด็กหญิงอัญรินทร์  อินทร์สำราญ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
36 เด็กหญิงกฤษฎิ์ณิชา  สำรวมรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
37 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สวนสวรรค์ ชนะเลิศ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
38 เด็กหญิงพิชชาภา การณรงค์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
39 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา กาใจ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
40 เด็กหญิงทิพปภา ภูวงศ์ ชนะเลิศ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
41 เด็กหญิงกัญญพัชร  พาสว่าง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
42 เด็กหญิงชาลิดา  อยู่เงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
43 เด็กหญิงชาคริยา  ตั้งบวรธรรมา ชนะเลิศ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
44 เด็กหญิงปณิดา  พรสันเทียะ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
45 เด็กหญิงกนกวรรณ  นามโบราณ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
46 เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งโรจน์ ชนะเลิศ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
47 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองศรี รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
48 เด็กชายธนวรรธน์ พินิจ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
49 เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  สิริรุ่งวนิช ชนะเลิศ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
50 เด็กหญิงปทิตตา  โอฬารวณิช รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
51 เด็กหญิงปสุตา  ศรีแสนปาง รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
52 เด็กหญิงพาฝัน  ประคองสุข ชนะเลิศ การประดิษฐ์การ์ดวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
53 เด็กหญิงพิชชาภา  ชะใบรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประดิษฐ์การ์ดวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
54 เด็กชายจตุรพร  ถูสินแก่น รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประดิษฐ์การ์ดวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
55 เด็กหญิงธนัชญา แทนคำ ชนะเลิศ การประดิษฐ์การ์ดวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
56 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปัญนะทุภา รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประดิษฐ์การ์ดวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
57 เด็กหญิงจิรัชญาณิช ทองดำ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประดิษฐ์การ์ดวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
58 เด็กหญิงณัฐธิดา บูรพิศ ชนะเลิศ การประดิษฐ์การ์ดวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
59 เด็กหญิงอนัญญา  จิระกิจเจริญสิน รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประดิษฐ์การ์ดวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
60 เด็กหญิงพัชศิณี กรีรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประดิษฐ์การ์ดวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
61 เด็กหญิงภัสสร  สิริประภากร ชนะเลิศ การประดิษฐ์การ์ดวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
62 เด็กหญิงนัทธมน วรรณโพธิ์กลาง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประดิษฐ์การ์ดวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
63 เด็กชายเดชภพ  จันทนะสาโร รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประดิษฐ์การ์ดวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
64 เด็กชายธนวรรธน์  พินิจ ชนะเลิศ การประดิษฐ์การ์ดวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
65 เด็กหญิงกรศิกข์กาญจน์  อิ่มมณี รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประดิษฐ์การ์ดวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
66 เด็กหญิงทักษพร บุญใส รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประดิษฐ์การ์ดวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
67 เด็กหญิงติยาภรณ์ ศิริพจน์ ชนะเลิศ การประดิษฐ์การ์ดวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
68 เด็กหญิงสุพิชญา ศรีพัฒนสกุล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประดิษฐ์การ์ดวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
69 เด็กหญิงจิรัชยา จันท์ครบ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประดิษฐ์การ์ดวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
70 เด็กหญิงชาคริยา ตั้งบวรธรรมา ชนะเลิศ การประกวดแต่งกลอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
71 เด็กหญิงเณย์  ชัยอริยวรวัฒน์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแต่งกลอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
72 เด็กชายอธิภัทร  สายทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดแต่งกลอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
73 เด็กหญิงอาทิตยา รุ่งโรจน์ ชนะเลิศ การประกวดแต่งกลอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
74 เด็กหญิงปารณีย์  ปิ่นสกุล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแต่งกลอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
75 เด็กหญิงพิมพ์นารา ที่รักษ์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดแต่งกลอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
76 เด็กหญิงติยาภรณ์  ศิริพจน์ ชนะเลิศ การประกวดแต่งกลอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
77 เด็กหญิงปทิตตา  โอฬารวณิช รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแต่งกลอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
78 เด็กหญิงจิรัชยา จันท์ครบ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดแต่งกลอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
79 เด็กหญิงเณย์  ชัยอริยวรวัฒน์ ชนะเลิศ ประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
80 เด็กหญิงณิฌา  โรจน์รัตน์ศิริกุล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
81 เด็กหญิงปณิดา  พรสันเทียะ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
82 เด็กหญิงสิริกัญญา  อุ่นอินทร์ ชนะเลิศ ประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
83 เด็กชายธนวรรธน์  พินิจ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
84 เด็กหญิงวริษสรา  สุมหิรัญ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
85 เด็กหญิงปทิตตา  โอฬารวณิช ชนะเลิศ ประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
86 เด็กหญิงจิรัชยา  จันท์ครบ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
87 เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  สิริรุ่งวนิช รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

ผู้ปกครองสามารถ ชมผลงานนักเรียน ได้ที่ลานอเนกประสงค์ อาคาร 27  โรงเรียนสาธิต

 

  

 

 

ประดิษฐ์การ์ด ป.1-3

   

 

การประดิษฐ์การ์ด ป.4-6

       

 

 

 

ระบายสี  ป.1-3

 

 

วาดภาพระบายสี ป.4-6

 

 

 

    

 

     

 

 

 

การเขียนเรียงความ ป.4-6

       

 

 

 

 

ประกวดแต่งกลอน ป.4-6

    

 

แชร์ข่าวนี้