ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อน้อมวันทาครูผู้สั่งสอนศิษย์ ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นบริบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พิธีกร เรียนเชิญ ประธานในพิธี  อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวเปิดงาน

นักเรียนแต่ละระดับชั้น นำพานมาไหว้ครู

โดยมีตัวแทนนักนักเรียน ถือพาน ระดับชั้นละ 2 คน

พานแรกคือพานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

นักเรียนชั้นบริบาล อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับ

 

 

 

   

 

 

 

     

          

 

 

 

 

 

      

       

      

      

 

         

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้