ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดกิจกรรมมุ่งหวังให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ

แชร์ข่าวนี้