ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสาธิตเกมส์ ครั้งที่ 36

โครงการกีฬาสาธิตเกมส์ ครั้งที่ 36

ในปัจจุบันหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม โดยให้ผู้เรียนได้ทีโอกาสได้แสดงออกถุงความสามารถด้านกีฬา และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑาภายในของโรงเรียน

 

ชื่อโครงการ : กีฬาสีสาธิตเกมส์ ครั้งที่ 36

วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม : วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 06.00 – 16.30 น ณ โดมอเนกประสงค์ (BRU DOME) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพิชิต   มีสุข และ นางวรัญญา  ผ่านพินิจ

ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์ ดร.โกวิท  วัชรินทรางกูร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด

3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา

4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 666  คน

 

แชร์ข่าวนี้