ข่าวประชาสัมพันธ์

ความรู้ คู่คุณธรรม ” โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พุทธบุตร ธรรมธิดา ประจำปีการศึกษา 2565″

โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พุทธบุตร ธรรมธิดา ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้จัดโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พุทธบุตร ธรรมธิดา ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่าง วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางจิรัฐิพร นวนสาย  ประธานพิธีเปิดโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพุทธบุตรธรรมธิดา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายอดินันท์ ศรีชมภู หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

พิธีกร

นายอดินันท์ ศรีชมภู

นางสาวอภิญญา ศักดิ์ผดุงกิจ

นายราเชน อุสาห์ดี

นางสาวกษมา  สายแก้ว

 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 414 คน คณะครูจำนวน 36 คน

โดยจัดแบ่งเป็น 2 วัน

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นักเรียนชั้น ป.4-6

วันที่ 17 มิถุนายน 2565  นักเรียนชั้น ป.1-3

ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูสังฆรักษ์ชัยพร จนฺทวํโส ประธานสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสถานป่าแก้ว ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอประโคนชัย

จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะพระวิทยากร

พระวิทยากร

เจ้าอธิการวิเชียร อุตฺตโม (สาระพัฒน์)

พระนครินทร์ วรปญฺโญ

พระคเณศ สติสมฺปนฺโน

พระสุเมธ สุเมโธ

พระหาญศักดิ์ ขนฺติสุโภ

สามเณรณัฐพงศ์ แสนกล้า

มาดำเนินการอบรมศีลธรรมคุณธรรมจริยาธรรมตลอดโครงการอบรม ครั้งนี้

 

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้พัฒนาจิตใจให้ดีงาม มีจิตตั้งมั่นมีความกตัญญูกตเวที มีสัมมาคารวะ

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้ถูกต้อง

2. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการเสียงสละเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบและสร้างความรักความ

สามัคคีในหมู่คณะ

3. เพื่ออบรมให้นักเรียนเป็นลูกที่ดีของบิดามารดาและเป็นศิษย์ที่ดีของครู-อาจารย์ เป็นพลเมือง

ที่ดีของประเทศชาติ และรู้จักวิธีการเพิ่มพลังจิต ในการฝึกสมาธิเบื้องตัน และสามารถนำคำสอนไปใช้ใน

การดำรงชีวิตประจำวันได้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายอดินันท์ ศรีชมภู

นายศุภกร วงศ์ทองเจริญ

 

คลิกที่นี่ ✌✌ ดูรูปภาพทั้งหมด

 

แชร์ข่าวนี้