ข่าวประชาสัมพันธ์

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์คชศึกษา จังหวัดสุรินทร์

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์คชศึกษา จังหวัดสุรินทร์

ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นักเรียนระดับอนุบาล 3 ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ชื่อ รูปร่างลักษณะ ส่วนประกอบของช้าง แหล่งที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการดูแลและอนุรักษ์ช้างไทย
๒) เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา และมีความเมตตาต่อสัตว์
๓) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของช้าง
๔) เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ – สังคม และสติปัญญา

แชร์ข่าวนี้