ข่าวประชาสัมพันธ์

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันอังคาร ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระดับอนุบาล ๒ ได้ไปแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ชื่อดอกไม้แต่ละชนิด ที่แตกต่างสายพันธุ์
๒) เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ
๓) เพื่อปลูกฝังให้เด็กอนุรักษ์ดอกไม้ที่หายาก รักษา ดูแลดอกไม้อยากถูกวิธี
๔) เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ – สังคม และสติปัญญา

แชร์ข่าวนี้