ข่าวประชาสัมพันธ์

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง เพื่อเข้ารับพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง เพื่อเข้ารับพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะได้นำข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการศึกษา ให้ได้ครบทุกมาตรฐานแก่เด็กอย่างสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงและขอขอบพระคุณ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง


แชร์ข่าวนี้