ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนรับรางวัลวัฒนธรรมวินิต ประจำปี 2564

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ วิเศษสัตย์  ชั้น อนุบาล 3/3 ได้รับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” (ผู้นำทางวัฒนธรรม)

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมการคัดเลือกเด็ก

เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” (ผู้นำทางวัฒนธรรม) เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้ความสำคัญและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเด็กให้เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านศาสนา

ศิลปะ และวัฒนธรรม และมีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

 

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานวัฒนรรมจัหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับ

ประกาศเกียติคุณ”วัฒนธรรมวินิต” ผู้นำทางวัฒนธรรม) เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี

พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ เด็กหญิงสุพรรณิการ์ วิเศษสัตย์  จึงขอส่งประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

เพื่อมอบให้แก่ด็กในสังกัดของท่านเพื่อเป็นขวัญและ

กำลังใจเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.2564

แชร์ข่าวนี้