ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19

วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข ศูนย์แพทย์สหชัชวาลย์ มาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19
สำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษาและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่มีอายุ 5 ปี ถึง 11 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ ห้องแหล่งเรียนรู้ อาคาร 27 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่ เวลา 07:30 – 12.30 น.
นักเรียนที่รับการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น จำนวน 343 คน
โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้
1. วัดความดันโลหิตของนักเรียน ก่อนเข้ารับวัคซีน
2. เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก)
3. วัดความดันโลหิต หลังฉีดวัคซีน
และทางโรงเรียนได้จัดเตรียมห้องพักไว้สำหรับนักเรียนที่มีอาการผิดปกติ
4. คุณครูประจำชั้นสอบถามอาการหลังฉีดวัคซีนของนักเรียนเป็นระยะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอพระขอบคุณความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายมา ณ ที่นี้

แชร์ข่าวนี้