ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Grape SEED ปีการศึกษา 2564

 

 

ประกาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียน GrapeSEED

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

……………………………

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดทำการสอนโครงการห้องเรียน GrapeSEED ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยใช้สื่อการสอนจาก GrapeSEED Thailand ทำการสอนโดยครูชาวต่างชาติ ประกาศรับนักเรียนประจำ    ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

. คุณสมบัติของนักเรียนที่จะเข้าเรียน

จะต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือร่างกายพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน โดยมีอายุดังนี้

๑.๑ ชั้นอนุบาล ๑ รับเด็กชาย – หญิง ที่มีอายุ ๓ ปี และไม่เกิน ๔ ปี ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔          (เกิดก่อน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๑.๒ ชั้นอนุบาล ๒ รับเด็กชาย – หญิง ที่มีอายุ ๔ ปี และไม่เกิน ๕ ปี ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔          (เกิดก่อน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๑.๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รับจากนักเรียนที่ศึกษาชั้นอนุบาล ๓/๑ ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

. การรับสมัคร

รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒ มกราคม – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๓. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน

๓.๑ ชั้นอนุบาล ๑                         จำนวน   ๒๐  คน

๓.๒ ชั้นอนุบาล ๒                         จำนวน    ๕   คน

๓.๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑             จำนวน   ๒๒  คน

๔. การเปิด – ปิดภาคเรียน

๔.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มี ๒ ภาคเรียน โดยจะเปิด – ปิดภาคเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นภาคเรียน

๔.๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เปิดวันจันทร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔.๓ ปฏิทินการรับสมัคร ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

๕. การพิจารณาอนุมัติการเปิดห้องเรียน

          เนื่องจากโครงการห้องเรียน GrapeSEED มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สูง จึงต้องมีการคัดเลือกนักเรียนให้เต็มจำนวนต่อห้อง และหากมีจำนวนนักเรียนที่รายงานตัวและชำระค่าโครงการไม่ถึง ๑๕ คน จะปรับเปลี่ยนเป็นห้องเรียนปกติแทน และสัดส่วนนักเรียนต่อห้องจะเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน

          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔      

 

                                              

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียน GrapeSEED

รายการ วัน เดือน ปี
รับสมัคร ๑๒ มกราคม – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
สอบสัมภาษณ์ประเมินพัฒนาการ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าเรียน ๒๔ มีนาคม๒๕๖๔
รายงานตัวนักเรียนใหม่ ชำระค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา ๒๔ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔
ปฐมนิเทศ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔

 

          หมายเหตุ การมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน

๑.  ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ผู้ปกครองจะต้องมาทำใบมอบตัว เข้ารับการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

๒.  ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา

๓.  ถ้าผู้ปกครองไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

 

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร

๑.   สูติบัตรเด็กฉบับจริงพร้อมสำเนา **                                            จำนวน   ๑ ฉบับ

๒.   ทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็กฉบับจริงพร้อมสำเนา **                             จำนวน   ๑ ฉบับ

๓.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา                                              จำนวน   ๑ ฉบับ

๔.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา                                          จำนวน   ๑ ฉบับ

๕.   รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว                                                                จำนวน   ๑ รูป

๖.   ค่าสมัคร                                                                               จำนวน ๑๕๐ บาท

๗.  กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นเอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนาด้วย

**เอกสารฉบับจริงใช้เพื่อการตรวจสอบเท่านั้น จะคืนให้ทันทีหลังจากรับสมัครแล้ว และเอกสารฉบับสำเนาให้รับรองถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย**

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครห้องเรียนพิเศษ Grape SEED  ได้ที่ http://satit.bru.ac.th/  ไปที่หน้าแรก  และ เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด

ประกาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียน GrapeSEED

 

แชร์ข่าวนี้