ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การเรียน Online ในกรณีพิเศษ

เรื่อง   การเรียน Online ในกรณีพิเศษ

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ลว ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔  จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หยุดต่อเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ในวันที่ ๓๑ธันวาคม – ๓ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น และในสถานการณ์ปัจจุบันยังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งสามารถแพร่เชื้อเร็วกว่าเดิม ๒-๕ เท่าและอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรเป็นสำคัญ และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติที่ประชุมกรรมการบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งเรียนออนไลน์ในกรณีพิเศษ ในสัปดาห์ที่ ๑๐ ๑๑ และเรียนแบบสลับกลุ่มในสัปดาห์ที่ ๑๒ รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาด้วยนี้

 

 

 

แชร์ข่าวนี้