ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการและนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร O-NET 100 คะแนนเต็ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนและนักเรียน รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1     ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กชายพสิษฐ์ ชัยอริยวรวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และมอบเกียรติบัตรให้กับ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ด้านการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ณ หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

แชร์ข่าวนี้