ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E. ประจำปีการศึกษา 2560

วันนี้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 57 คน ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่านักเรียนได้ผ่านการเรียนหลักสูตร D.AR.E.

                        Drug    =      ยาเสพติด

                         Abuse   =     การใช้ในทางที่ผิด 

                        Resistance    =   การต่อต้าน 

                        Education   =  การศึกษา

          ซึ่งสอนโดยครูตำรวจ D.A.R.E. คือ ดาบตำรวจหญิงสิทธิพร ไชยวิเศษ และดาบตำรวจลิขิต ศรีโยธา ดำเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งหลักสูตร D.A.R.E. มีเป้าหมาย คือ ให้เด็กนักเรียนเกิดการต่อต้านการดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ และการใช้ยาเสพติดอื่น ๆ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในเด็กวัยรุ่น บทเรียนหลักสูตร D.A.R.E. เป็นลักษณะของการฝึกให้เด็กนักเรียนได้คิดถึงประเด็นปัญหาในสถานการณ์จำลอง การประเมินทางเลือกปฏิบัติ ผลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามทางเลือกต่าง ๆ ของตน  การตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์จำลอง การประเมินผลการปฏิบัติว่ามีความเหมาะสมและถูกต้องมากน้อยเพียงใด  ดังนั้นวิธีการสอนของหลักสูตร D.A.R.E. จึงถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่ตั้งไว้

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม ⇒ คลิก ⇐

แชร์ข่าวนี้