ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2566

ในปีนี้โรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พิธีไหว้ครูเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ผู้ประสาทวิชาในแขนงต่าง ๆ ที่ผู้เป็นศิษย์ต้องเคารพครู เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงถึงความเคารพคุณครู ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม การแสดงออกในด้านศักยภาพของนักเรียน โดยผ่านกิจกรรมการทำพานไหว้ครู ทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานและการวางแผนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย์

2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู อาจารย์กับลูกศิษย์

4. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน

แชร์ข่าวนี้