ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบปลอกแขน สภานักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบปลอกแขน ให้คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบปลอกแขนให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน ทั้ง 20 คน

โดยอาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กล่าวให้โอวาท แก่คณะกรรมการสภานักเรียน

รายชื่อและตำแหน่งมีดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ที่ ชื่อ – สกุล ชั้น ตำแหน่ง
เด็กหญิงปพิชญา  ไกรรณภูมิ ป.๖/๑ ประธานสภานักเรียน
เด็กหญิงคฑามาศ ประนาเส ป.๖/๓ รองประธานสภานักเรียน
เด็กชายเดชภพ  จันทนะสาโร ป.๖/๑ กรรมการสภานักเรียน
เด็กชายคูณฤกษ์  สมกิจศิริ ป.๖/๑ กรรมการสภานักเรียน
เด็กหญิงปุณญดา วรารัตน์ศิริโรจน์ ป.๖/๑ กรรมการสภานักเรียน
เด็กหญิงตุลยากร  ประเสริฐศรี ป.๖/๑ กรรมการสภานักเรียน
เด็กหญิงเณย์  ชัยอริยวรวัฒน์ ป.๖/๑ กรรมการสภานักเรียน
เด็กชายจาฎุพัศน์  จริยธนกุล ป.๖/๑ กรรมการสภานักเรียน
เด็กหญิงธีร์จุฑา  มณีดำ ป.๖/๒ กรรมการสภานักเรียน
๑๐ เด็กหญิงพรรณปพร  ภูวชรหิรัญ ป.๖/๒ กรรมการสภานักเรียน
๑๑ เด็กหญิงกานติมน เลิศสกุล ป.๖/๓ กรรมการสภานักเรียน
๑๒ เด็กหญิงกนกวรรณ นามโบราณ ป.๖/๓ กรรมการสภานักเรียน
๑๓ เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์ อินพิทักษ์ ป.๖/๓ กรรมการสภานักเรียน
๑๔ เด็กหญิงณัฐณนันท์ บุพโต ป.๖/๓ กรรมการสภานักเรียน
๑๕ เด็กหญิงตวงรัตน์  ชื่นฤทัย ป.๕/๑ กรรมการสภานักเรียน
๑๖ เด็กหญิงธนัญญา  ภาคอุดม ป.๕/๑ กรรมการสภานักเรียน
๑๗ เด็กหญิงณัฐวศา  บุญใหญ่ ป.๕/๑ กรรมการสภานักเรียน
๑๘ เด็กหญิงเบญญาภา จงคูณกลาง ป.๕/๒ กรรมการสภานักเรียน
๑๙ เด็กหญิงอันดา ศรีโสม ป.๔/๑ กรรมการสภานักเรียน
๒๐ เด็กหญิงฐาปนี  ประทุมสินธุ์ ป.๖/๒ กรรมการสภานักเรียนและเลขานุการ

 

แชร์ข่าวนี้