ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงควรได้รับการเตรียมตัวที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ ด้วยการขยันศึกษาหาความรู้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันขันแข่ง รับผิดชอบ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตากรุณา ช่วยเหลือเอื้อเฟือผู้อื่น เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยการรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดจนสาธารณะสมบัติส่วนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตนเองและของประเทศชาติ โดยได้ตระหนักถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ชาติบ้านเมืองก็จะมีความร่มเย็นและเด็กก็จะเติบโตเป็นเด็กของชาติต่อไป

จากเหตุผลข้างต้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาของเด็กในทุกด้าน จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้เด็กได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง แสดงความสามารถ ได้รับความบันเทิง สนุกสนานเพลิดเพลิน มีการมอบของขวัญของรางวัลพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่ม มอบสิ่งที่ดีให้แก่เด็กซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ

ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม : วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวนริศรา  สวัสดี และนายชลิต  มณีวรรณ

ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์ ดร.โกวิท  วัชรินทรางกูร และนางสาวนิตยา  พิมพ์ทอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและสังคม

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถกล้าคิดและกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

5. เพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกให้ผู้เรียนรักความเป็นไทยมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้