ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหมาย และมีคุณค่าในการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับบปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตร มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ จึงจัดการทดสอบปลายภาคเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในทุกระดับชั้น เพื่อวัดระดับองค์ความรู้ในแต่ละวิชา และเพื่อเป็นส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเครื่องกระตุ้นความสามารถ ความถนัดทางวิชาการของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

ชื่อโครงการ : สอบปลายภาค 2/2565

วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม : วันที่ 7-8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์ ดร.โกวิท  วัชรินทรางกูร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้เพิ่มเติมจากสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3. เพื่อให้นักเรียนสร้างเจตคติที่ดีต่อการสอบวัดระดับผลสัมฤทธิ์

4. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

 

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้