ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้งผู้ปกครองชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ปรับลดค่าเทอม)

เรื่อง แจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ้างถึง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นบางส่วน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยให้งดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On site) ในทุกระดับชั้นเรียน ดำเนินการ

จัดรูปแบบการเรียนการสอนตามตารางสอน โดยใช้รูปแบบผสม ตามความเหมาะสมกับชั้นและวัย ความแจ้งแล้ว

นั้น ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสาธิตฯ ได้กำหนดวางแผนรูปแบบการ

ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564

ซึ่งเป็นจำนวนที่ปรับลดค่าบำรุงการศึกษาบางส่วนตามประกาศที่อ้างถึง ดังนี้

1. ครูประจำชั้น แจ้งรายละเอียดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และ

บัญชีธนาคารต่อผู้ปกครองในไลน์กลุ่มห้องเรียน

2. ผู้ปกครองที่ไม่สะดวกจะเดินทางมาชำระค่าบำรุงการศึกษาที่โรงเรียนสามารถฝากผ่านบัญชี ธนาคาร

ของครูประจำชั้น

3. ช่วงเวลาในการโอนชำระ วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลา 08.00-13.00 น. ถ้าโอนหลังจากเวลา

ดังกล่าว การออกใบเสร็จรับเงินจะออกเป็นวันถัดไป

จ. ครูประจำชั้น จะดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาแทนผู้ปกครอง รอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อถ่ายภาพส่ง

ให้ผู้ปกครองเป็นหลักฐาน และติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองในการรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

๕. ฝ่ายการเงิน จะกำกับ ตรวจสอบการโอนเงินเพื่อความโปร่งใสระหว่างผู้ปกครอง และครูประจำชั้น โดย

เข้าในไลน์กลุ่มห้องเรียนทุกห้อง

๖. ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สะดวกในการโอนชำระค่าบำรุงการศึกษากับครูประจำชั้น สามารถมาติดต่อ

ชำระได้ที่ธุรการ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 13.00 น. โดยรับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

แชร์ข่าวนี้