ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม moodle

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา e-learning ด้วยระบบจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย Moodle

ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา e-learning ด้วยระบบจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย Moodle

ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – วัน 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มีตัวแทนจากบุคลากรสายผู้สอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน กว่า 50 คน

โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์สามารถจัดทำเนื้อหาประกอบการสอนบทเรียนออนไลน์ ที่มีโครงสร้าง เนื้อหา และวิธีการที่เหมาะสมกับการศึกษา รวมทั้งเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรง และสามารถเข้าถึงเนื้อหาวิชา ได้อย่างเต็มที่ และสามารถเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้เรียน และผู้สนใจให้สามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการกระตุ้นการศึกษาตลอดชีวิต

อบรม moodle

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้จากเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แชร์ข่าวนี้