ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กดีและเยาวชนดีเด่น

เด็กดีและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และรับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2566

เด็กและเยาวชนควรดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกฎกติการของสังคม มีภาวการณ์เป็นผู้นำที่ดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมได้ ห่างไกลยาเสพติด เจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยความสำนึกในคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น และงอกงามด้วยความรู้ระดับสากล อีกทั้งสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันได้เกิดปัญหาความเห็ฯต่างทางด้านการเมืองของบุคคลทำให้มีความขัดแย้งในสังคม

 จากเหตุผลข้างตนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ตามแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมเด็กดีและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี โดยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์ คือ เด็กหญิงณัฐวศา  บุญใหญ่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญามีภาวะความเป็นผู้นำยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีผลงานดีเด่นในระดับประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

ชื่อโครงการ : เด็กดีและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม : วันที่ 10 – 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจิรัฐิพร  นวนสาย และนางสาวขัตติยา  จันตั้งอัด

ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์ ดร.โกวิท  วัชรินทรางกูร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนที่ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีระเบียบวินัย และเคารพกฎกติกาของสังคม

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีภาวการณ์เป็นผู้นำที่ดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

3. เพื่อให้ผู้เรียนห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกความรักชาติ เถิดทูลสถาบันหลักของชาติ และมีความสำนึกในการตอบแทนคุณแผ่นดิน

5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรัก ความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อสังคมทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

 

 

 

แชร์ข่าวนี้