ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โดยมีรูปแบบจัดการเรียนการสอนแบบสลับเรียน กลุ่มละ 1 สัปดาห์ เพื่อลดความแออัด
กลุ่มที่ 1 ชั้นบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1-3
กลุ่มที่ 2 ชั้นอนุบาล 2 อนุบาล3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สลับกันเช่นนี้ จนครบเดือนพฤศจิกายน
ประตูเข้า-ออก ของโรงเรียน มีฝั่งอนุบาล 1 ประตู และฝั่งประถม 1 ประตู เพื่อทำการคัดกรองวัดอุณหภูมิ และจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากร ก่อนเข้ามายังภายในโรงเรียน
ภายในโรงเรียนมีเจลแอลกอฮอล์ และอ่างล้างมือ บริการนักเรียนอย่างทั่วถึง
ช่วงพักทานอาหารกลางวัน มีการจัดเหลื่อมเวลาการรับประทานอาหาร ของระดับชั้น
ระเบียบการเข้าแถวเว้นระยะห่าง รับถาดอาหารและช้อนส้อม รวมไปถึงการนั่งรับประทานอาหาร
ผู้แจกถาดอาหาร และตักอาหาร มีการสวมถุงมือ ใส่หน้ากากอนามัย เรียบร้อยทุกคน
นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ได้รับการดูแลจากคุณครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างใกล้ชิด

 

                     

เข้าแถวหน้าเสาธง

จัดสลับนักเรียนมาทำกิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนอีกส่วนหนึ่งเข้าแถวหน้าห้องเรียน

แชร์ข่าวนี้