ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบผสม

 

เรื่อง     แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบผสม

เรียน    ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกท่าน

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ ๑                       ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยเข้ามาเรียนในโรงเรียน (On site)  เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมพบว่า                    มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ยังคงมีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ และมีสถานศึกษาหลายแห่งได้ปิดการเรียนในโรงเรียนแล้วใช้รูปแบบอื่นแทน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                     มีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพและระวังป้องกันนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร                    ในโรงเรียนไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  จึงให้งดการเรียนการสอนที่โรงเรียน                 (On site)  ในทุกระดับชั้นเรียน ให้โรงเรียนดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ตามตารางสอน โดยใช้รูปแบบผสม โดยการเรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet  การแจกสมุดกิจกรรม การส่งคลิปการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาของแบบฝึกหัด ใบงาน หรือรูปแบบอื่น ตามความเหมาะสมกับชั้นและวัย ระหว่างวันที่  ๑ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  โดยคุณครูประจำชั้นจะเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  หากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส            โคโรนา ๒๐๑๙ มีแนวโน้มลดลง และจังหวัดบุรีรัมย์ผ่อนคลายมาตรการ จะมีการพิจารณาประกาศการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On site) ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือ

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้