ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค 1/2561

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีกำหนดการสอบประเมินพัฒนาการเรียนรู้

ของนักเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันพุธ ที่ 26 –วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561        เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมและทบทวนบทเรียน จึงขอแจ้งตารางสอบฯ

ดังนี้ ⇒ ดาวน์โหลดตารางสอบ ⇐

แชร์ข่าวนี้