ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

แผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

สืบเนื่องจากวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ทางโรงเรียนได้ส่งแบบสอบถามความพร้อมในการเรียนทางไกล ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  โดยส่งแบบสอบถามผ่านทางครูประจำชั้น

และได้เริ่มทดสอบระบบวันแรก ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยสามารถดาวน์โหลด ตารางได้ที่ www.satit.bru.ac.th

การเรียนออนไลน์โดยคุณครูโรงเรียนสาธิต

ในตารางออนไลน์  เป็นตาราง DLTV ผนวกกับตารางออนไลน์สอนโดยครูโรงเรียนสาธิต

วิธีการสอน จะแล้วแต่ความถนัดของคุณครูแต่ละวิชา โดยผ่านโปรแกรมต่างๆ  สามารถทราบรายละเอียดได้จากกลุ่มไลน์ในห้องเรียน

สำหรับผู้ปกครองท่านใด ที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ห้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กล่องข้อความ Facebook โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เบอร์โทรศัพท์ ครูประจำชั้นนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ที่ ระดับชั้น ครูประจำชั้น เบอร์โทรศัพท์
1 อนุบาล 1/1 นางวรัญญา  ผ่านพินิจ 0879591261
2 อนุบาล 1/2 นางพัชรี สังวัทยาย 0853047092
3 อนุบาล 1/3 นางสาวนริศรา  สำเร็จ 0880465904
4 อนุบาล 2/1 นางสาวเพ็ญประภา  แผ้วพลสง 0936355393
5 อนุบาล 2/2 นางสาวนิตยา  พิมพ์ทอง 0615165455
6 อนุบาล 2/3 นางนฤมล  บูรณะ 0809287998
7 อนุบาล 3/1 นางสาวปวีณา  เจริญศิริ 0902845596
8 อนุบาล 3/2 นางสาวชรินทร์ทิพย์  จะโสรัตน์ 0951598965
9 อนุบาล 3/3 นางบัวผัน  ครบอุดม 0828567871
10 ประถมศึกษาปีที่ 1/1 นางสายทิพย์ สิงห์แก้ว 0993834782
11 ประถมศึกษาปีที่ 1/2 นางวรรณิศา ทะเลิงรัมย์ 0876552197
12 ประถมศึกษาปีที่ 1/3 นางสาวเบญญาภา  ตรีวิเศษ 0886526554
13 ประถมศึกษาปีที่ 2/1 นางสาวจิตวดี  วังสนาม 0908200414
14 ประถมศึกษาปีที่ 2/2 นายสุทธินันท์ ขาวงาม 0804756551
15 ประถมศึกษาปีที่ 2/3 นางสาวนิศาชล ชีช้าง 0801652289
16 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 นางสาวอุทุมพร  วิชาพล 0810539403
17 ประถมศึกษาปีที่ 3/2 นายกฤษฎา  ดวงคำ 0828709970
18 ประถมศึกษาปีที่ 3/3 นางสาวอรพิชญ์ ทุมมาลา 0906043253
Miss Arole  B. Ponferrada 0859191601
19 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 นายอดินันท์ ศรีชมภู 0851466445
20 ประถมศึกษาปีที่ 4/2 นางสาวนารีรัตน์ ทองสุทธิ์ 0993649514
21 ประถมศึกษาปีที่ 4/3 นายศุภกร วงศ์ทองเจริญ 0880820040
22 ประถมศึกษาปีที่ 5/1 นายชลิต มณีวรรณ 0867266915
23 ประถมศึกษาปีที่ 5/2 นายปารุสก์ งามสะพรั่ง 0894225562
นางสาวศิริวรรณ  โพธิ์สิงห์ 09621821097
24 ประถมศึกษาปีที่ 5/3 นางจิรัฐิพร นวนสาย 0641562655
25 ประถมศึกษาปีที่ 6/1 นางสาวณัฏฐ์ชุดา บับภาวะตา 0856381043
27 ประถมศึกษาปีที่ 6/2 นายพิชิต มีสุข 0985868630
28 ประถมศึกษาปีที่ 6/3 นางวันเพ็ญ ทรงพระ 0872476522

 

 

 

แชร์ข่าวนี้