ข่าวประชาสัมพันธ์

โขนวิพิธทัศนาสดุดีนาถปรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอนจองถนน

“โขนวิพิธทัศนาสดุดีนาถปรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอนจองถนน”

จัดแสดงวันที่ 10 กันยายน 2565 ณ เวทีราชภัฏภิรมย์

โดยมี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
นางจิรัฐิพร นวนสาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนสาธิต ร่วมชมเป็นกำลังใจให้ผู้แสดง
โขน เป็นการแสดงที่รวมศิลปะขั้นสูงหลากสาขาไว้ด้วยกัน เนื้อหาที่นำมาแสดง ดำเนินตามบทพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งการได้ชมโขนมิใช่เรื่องง่าย
ด้วยสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น และได้ขอความอนุเคราะห์นักเรียนโรงเรียนสาธิต ระดับชั้น ป.4 และ ป.5 จำนวน 27 คน เพื่อทำการแสดงร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์
การฝึกซ้อมของนักเรียนใช้เวลาหลังเลิกเรียน และวันหยุด ระยะเวลาร่วม 1 เดือน
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความพยายามของนักเรียนเป็นอย่างมาก
ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณ ท่านผู้ปกครองที่เสียสละเวลา ในการรับ-ส่ง และเป็นกำลังใจสนับสนุนในกิจกรรม

อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตได้ร่วมแสดงศิลปะชั้นสูงเช่นนี้

นักเรียนทุกคนที่เสียสละเวลาว่าง และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
และขอขอบคุณ คุณครูผู้ดูแลนักเรียน
1.นายชลิต มณีวรรณ
2.นางสาวจิราวรรณ ดังดี
3.นางสาวนราทิพย์ บุรินรัมย์
4.นายราเชน อุสาห์ดี
เฟซบุ๊ก โขนวิพิธทัศนาสดุดีนาถปรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

แชร์ข่าวนี้