ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 677 คน คณะครูและบุคลากรโรงเรียน จำนวน 41 คน โดยจัดกิจกรรมขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและมีจิตอาสา และพัฒนาบริเวรสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เสียสละเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

แชร์ข่าวนี้