ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการถวายเทียนพรรษา วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จัดให้มีโครงการถวายเทียนพรรษา ในวันพุทธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดหนองบัวเจ้าป่า ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมถวายเทียนพรรษาและมีส่วนร่วมกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนและครูมีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น

 

แชร์ข่าวนี้