ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทดสอบ Pre-RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และโครงการทดสอบ Pre-NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3

โครงการทดสอบ Pre-RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และโครงการทดสอบ Pre-NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3

การทดสอบทางการศึกษาเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอดของผู้เรียนที่ต้องการวัดผ่านการจัดการทดสอบ โดยมีหลายหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบและจัดสอบทั่วประเทศ ในการจัดการทดสอบทางการศึกษามีหลายประเภทการทดสอบได้แก่ การทดสอบด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 การทดสอบ RT การทดสอบ NT และการทดสอบในโรงเรียน การทดสอบทุกอย่างได้จัดให้มีขึ้นเพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถของผู้เรียน เพื่อที่จะได้ทราบศักยภาพของผู้เรียน และจำได้นำผลไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

ดังนั้นการจะให้ผู้เรียนมีศักยภาพในทุก ๆ ด้านให้สูงนั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการทดสอบ Pre- RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และการทดสอบ Pre-NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาทั้งทักษะการอ่านและการเขียนไปพร้อม ๆ กัน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับโดยมุ่งให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องและเขียนคล่อง

ชื่อโครงการ : ทดสอบ Pre- RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และการทดสอบ Pre-NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2565

วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม : วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานบริการวิชาการ

ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์ ดร.โกวิท  วัชรินทรางกูร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดการทดสอบทางการศึกษาให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้ได้มาตรฐานคุณภาพตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. เพื่อจัดเตรียมข้อสอบทางการศึกษาให้กับผู้เรียน ให้ได้ครบทุกคน

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 207 คน

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้