ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทัศนศึกษาสวนสัตว์โคราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงการทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ สวนสัตว์โคราช จังหวัดนครราชสีมา

การจัดการศึกษายุคใหม่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะพิสัย พุทธิพิสัย และจิตพิสัยสมบูรณ์ สถานศึกษาได้เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลาย และเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้จากแหล่งการเรียนรู้และแหล่งวิทยาการภายนอกประเภทต่าง ๆ จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้ตรงตามศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน

ชื่อโครงการ : โครงการทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา

วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม : วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวนิศาชล   ชีช้าง

ที่ปรึกษาโครงการ : นางจิรัฐิพร   นวนสาย

วัตถุประสงค์

1. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

3. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถพัฒนาตนเองได้

4. นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และสถานการณ์จริง

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 70 คน

แชร์ข่าวนี้