ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทัศนศึกษาสวนสัตว์โคราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงการทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ณ สวนสัตว์โคราช จังหวัดนครราชสีมา

การจัดการศึกษายุคใหม่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะพิสัย พุทธิพิสัย และจิตพิสัยสมบูรณ์ สถานศึกษาได้เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลาย และเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้จากแหล่งการเรียนรู้และแหล่งวิทยาการภายนอกประเภทต่าง ๆ จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้ตรงตามศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน

 

ชื่อโครงการ : ทัศนศึกษา ป.2 สวนสัตว์โคราช จ.นครราชสีมา

วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม : วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวนิศาชล   ชีช้าง

ที่ปรึกษาโครงการ : นางจิรัฐิพร   นวนสาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่พบเห็นด้วยการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมทำให้ได้ประสบการณ์ตรง

2. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต     

3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนให้รู้ตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 72 คน

 

 

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้