ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษอควาเรียม วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม และสวนสมเด็จศรีนครินทร์

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษอควาเรียม วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม และสวนสมเด็จศรีนครินทร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

การจัดการศึกษายุคใหม่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะพิสัย พุทธิพิสัย และจิตพิสัยสมบูรณ์ สถานศึกษาได้เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลาย และเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้จากแหล่งการเรียนรู้และแหล่งวิทยาการภายนอกประเภทต่าง ๆ จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้ตรงตามศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน

ชื่อโครงการ : โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษอควาเรียม วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม และสวนสมเด็จศรีนครินทร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม : วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวศิริวรรณ  โพธิ์สิงห์

ที่ปรึกษาโครงการ : นางจิรัฐิพร   นวนสาย

วัตถุประสงค์

1. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. นักเรียนได้รับทักษะกระบวนการ การเรียนรู้แบบบูรณาการและการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้จริง

3. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถพัฒนาตนเองได้

4.  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และสถานที่จริง

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 70 คน

แชร์ข่าวนี้