ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทัศนศึกษา “ตามรอยไดโนเสาร์” พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการทัศนศึกษา “ตามรอยไดโนเสาร์” พิพิธภัณฑ์สิรินธร ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ซึ่งแหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานศึกษาจึงต้องตระหนักในการพัฒนาและแสวงหา สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ที่ตอบสนองเจตนารมณ์  โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นและในประเทศเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมการตระหนักและรู้คุณค่า และรู้อนุรักษ์

ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการทัศนศึกษา “ตามรอยไดโนเสาร์” พิพิธภัณฑ์สิรินธร เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า คุณภาพ และเป็นการสนองต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

ชื่อโครงการโครงการทัศนศึกษา “ตามรอยไดโนเสาร์” พิพิธภัณฑ์สิรินธร

วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวมินตรา   พิมานรัมย์

ที่ปรึกษาโครงการนางจิรัฐิพร  นวนสาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้แบบบูรณาการและการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถพัฒนาตนเองได้

4. เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และสถานการณ์จริง

กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 68 คน

 

 

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้