ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวันคริสต์มาสและวันปีใหม่

โครงการวันคริสต์มาสและวันปีใหม่

กิจกรรมวันคริสมาสต์เป็นกิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดังนั้น การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาจะเป็นการบูรณาการเรียนรู้ที่สร้างเจตคติที่ดีต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง

รวมถึงประเทศไทยมีความรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจ และไม่เห็นความสำคัญในการเป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมของการเป็นผู้ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จึงมีการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ขึ้น

 จากเหตุผลข้างตนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์และวันปีใหม่ขึ้น เพื่อมุ่งสอดแทรกความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องของประวัติความเป็นมาของวันคริสมาสต์ วันปีใหม่ไทยและประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ชื่อโครงการ : วันคริสต์มาสและวันปีใหม่

วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม : วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายศุภกร  วงศ์ทองเจริญ , นางสาวขัตติยา  จันตั้งอัด และนางบัณฑิตา  ภักดีนันท์

ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์ ดร.โกวิท  วัชรินทรางกูร , นางจิรัฐิพร   นวนสาย และนางสาวนิตยา  พิมพ์ทอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสมาสต์

2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ

3. เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ทั้งประเพณีของไทยและประเพณีตะวันตก

4. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ให้และผู้รับอย่างสร้างสรรค์

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้