ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายสาธิต ครั้งที่ 7

โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายสาธิต ครั้งที่ 7

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับบปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตร มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ จึงจัดแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อีกทั้งเป็นการตอบสนองความสามารถ ความถนัดทางวิชาการของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

ชื่อโครงการ : สร้างความร่วมมือเครือข่ายสาธิต ครั้งที่ 7

วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม : วันที่ 21-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจิรัฐิพร  นวนสาย

ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์ ดร.โกวิท  วัชรินทรางกูร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้เพิ่มเติมจากสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้