ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ในคอนเซ็ปต์กระทงจิ๋ว New Normal ประจำปี 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ในคอนเซ็ปต์กระทงจิ๋ว New Normal ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมอย่างหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมการแสดงของนักเรียน  โชว์การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ“ลอยกระทงวิถีใหม่ อนุรักษ์ไว้เพื่อประเพณี” กิจกรรมประกวดนางนพมาศ  กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจิ๋วในยุค New Normal เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน

โดยมีวัตถุประสงค์
1. นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย
2. นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง
3. นักเรียนได้ฝึกการทำกระทงยุคใหม่เพื่อช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

แชร์ข่าวนี้