ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยกิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2565

จัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เป็นประธานในพิธี
เทศกาลลอยกระทงเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน เป็นคติของชนชาติที่ประกอบกสิกรรม ซึ่งต้องมีน้ำเป็นปัจจัยสำคัญ เมื่อพืชพันธุ์ธัญญาหารเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ จึงมีการลอยกระทงไปตามกระแสน้ำ เพื่อขอบคุณพระแม่คงคาหรือเทพเจ้าแห่งน้ำ อีกทั้งเป็นการแสดงความคารวะขออภัยที่ได้ลงอาบ หรือปล่อยสิ่งปฏิกูลลงน้ำ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นการพัฒนาการเรียนรู้โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม วันสำคัญ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ปฏิบัติจริงและเกิดการใฝ่รู้ รัก ภาคภูมิใจ และสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง
3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำกระทงโดยการใช้วัสดุธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การแสดงของนักเรียน
รายชื่อผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ระดับชั้น ป.1-3
ป.1/1 เด็กหญิงณิชารัศมิ์ เจนถาวร
ป.1/2 เด็กหญิงขวัญทิพย์ นวนสาย  รองชนะเลิศอันดับ 1
ป.1/3 ด.ญ.นิรุชา คำผิว,ด.ญ.นิรชา คำผิว
ป.2/1 ด.ญ. ภิชญาภา กิตติการอำพล
ป.2/2ด.ญ.ภัทรามินทร์ แขวกระทุ่ม   ชนะเลิศ
ป.3/2 เด็กหญิงลลดา ศรีแก้ว
ป.3/3 เด็กหญิงชยาพร หงษ์ไธสง  รองชนะเลิศอันดับ 2
รายชื่อผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ระดับชั้น ป.4-6
ป.4/1 เด็กหญิงอันดา ศรีโสม
ป.4/2 เด็กหญิงกัญพัชญ์ เสาร์วงศ์  รองชนะเลิศอันดับ 2
ป.4/3 เด็กหญิงอรณิดา ส่งแสงรัตน์
ป.5/1 เด็กหญิงณัฐวศา บุญใหญ่
ป.5/2 เด็กหญิงบุณยาพร วงศ์จินดา
ป.5/3 เด็กหญิงลภัสรดา เดชโชคชัย  ชนะเลิศ
ป.6/2 เด็กหญิงชินันพร กระฐินหอม
ป.6/3 เด็กหญิงกนกวรรณ นามโบราณ   รองชนะเลิศอันดับ 1
 ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
 ตลาดนัดสาธิต นักเรียนชั้น ป.4-6 จัดตั้งร้านค้า
ผู้จัดโครงการ นางสาวอภิญญา ศักดิ์ผดุงกิจ   นางสาวปวีณา เจริญศิริ

แชร์ข่าวนี้