ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมเยาวชนพลเมืองดี สู่วิถีประชาธิปไตย

โครงการส่งเสริมเยาวชนพลเมืองดี สู่วิถีประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน เป็นสถานที่ที่พึงปลูกฝังความรู้ความเข้าใจที่มีต่อ ประชาธิปไตย จึงเล็งเห็นว่าควรมีการเสริมสร้างความเข้าใจต่อการเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตน และหน้าที่ที่พึงกระทำต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม

จึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการพลเมืองที่ดีของโรงเรียนสาธิตสู่การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยแก่นักเรียนให้เข้าถึงประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย

ผู้จัดทำโครงการจึงตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับประถมตอนปลาย ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการปลูกฝังและการเข้าใจวิถีประชาธิปไตย สามารถเป็นผู้ที่ทำประโยชน์คืนสู่สังคมและประเทศชาติได้ในภายภาคหน้า เป็นเยาวชนที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะเพื่อชุมชนสังคม

จึงจัดทำโครงการพลเมืองที่ดีของโรงเรียนสาธิตสู่การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทของเยาวชน รวมทั้งช่วยส่งเสริมและเป็นกำลังทำให้สังคมมีความมั่นคงและพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมเยาวชนพลเมืองดี สู่วิถีประชาธิปไตย

วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม : วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตย

2. เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนผ่านการบูรณาการทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 5 คน

1. นายราเชน   อุส่าห์ดี                         ประธานกรรมการ

2. นางสาวกษมา  สายแก้ว                  รองประธานกรรมการ

3. นางสาวอาทิตยา   บุญราศี              กรรมการ

4. นางสาวนราทิพย์  บุรินรัมย์              กรรมการ

5. นายโชคอรัญ   เนตรพล                    กรรมการ

6. นายวรรณธัช   แวงวรรณ                  กรรมการ

7. นางสาวเมตตา   ปิตะสิงห์                 กรรมการ

8. นางสาวกัลยารัตน์  สุขหนองหว้า      กรรมการ

9. นางสาวลักษณา  บุญโส                     กรรมการ

10. นางสาวณัฐริกา    งาหอม                 กรรมการ

11. นางสาวจิราวรรณ    ดังดี                  กรรมการ

12. นางสาวนันทินิจ    เจริญศิริ               กรรมการ

13. นายวีระชัย   ไชยกิจ                          กรรมการ

14. นายนนทกร   สียางนอก                    กรรมการ

15. นางสาวมัลลิกา  ปรินสารัมย์            เลขานุการ

ที่ปรึกษาโครงการ

นางจิรัฐิพร   นวนสาย                             ประธานกรรมการ

นางสาวนารีรัตน์  ทองสุทธิ์                     รองประธานกรรมการ

นายพิชิต   มีสุข                                       กรรมการ

นายสุทธินันท์    ขาวงาม                         กรรมการ

นางสาวอุทุมพร   วิชาพล                        เลขานุการ

 

แชร์ข่าวนี้