ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมคุณธรรมสู่การเป็นเยาวชนที่ดีของชาติและวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 16 มีนาคม 2561 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตร โครงการอบรมคุณธรรมสู่การเป็นเยาวชนที่ดีของชาติและวันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 88 คน และประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 52 คน ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้