ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พุทธบุตรธรรมธิดา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พุทธบุตรธรรมธิดา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พุทธบุตรธรรมธิดา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 415 คน คณะครู จำนวน 36 คน รวมทั้งสิ้น 451 คน และได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากร พระวริพันธ์ วชิรญาณสัมปันนโน วัดเบญจศิลาราม อ.บ้านกรวด และพระเอกภณ สีลทโร สถานปฏิบัติธรรม สวนธรรมบัวขวัญภาวณา อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ มาดำเนินการอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตลอดโครงการอบรม

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้พัฒนาจิตใจให้ดีงาม มีจิตตั้งมั่นมีความกตัญญูกตเวที มีสัมมาคารวะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้ถูกต้อง
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบและสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
3. เพื่ออบรมให้นักเรียนเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาและเป็นศิษย์ที่ดีของครู-อาจารย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และรู้จักวิธีการเพิ่มพลังจิต ในการฝึกสมาธิเบื้องต้น และสามารถนำคำสอนไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

แชร์ข่าวนี้