ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4-6 และทัศนศึกษาฟาร์มโคนม-ไทยเดนมาร์ค

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4-6 และทัศนศึกษาฟาร์มโคนม-ไทยเดนมาร์ค

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝั่งให้ผู้เรียน ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนการอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมการทำงานร่วมกันการเป็นผู้นำผู้ตาม รู้จักการปัญหาและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ดังนั้นกิจกรรมเข้าค่ายจึงเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมระเบียบวินัยและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบเป็นอย่างดี

การจัดการศึกษายุคใหม่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะพิสัย พุทธิพิสัย และจิตพิสัยสมบูรณ์ สถานศึกษาได้เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลาย และเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้จากแหล่งการเรียนรู้และแหล่งวิทยาการภายนอกประเภทต่าง ๆ จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้ตรงตามศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน

ชื่อโครงการ : เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4-6 และทัศนศึกษาฟาร์มโคนม-ไทยเดนมาร์ค

วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม :  วันที่ 1-2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ค่ายดำรงแคมป์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  และอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจิรัฐิพร   นวนสาย และ นายอดินันท์ ศรีชมภู

ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์ ดร.โกวิท  วัชรินทรางกูร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน

2. เพื่อเป็นการฝึกให้มีความเอื้อเฝือเพื่อแผ่รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน

3. เพื่อพัฒนาในด้าวร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและการอยู่ร่วมกัน

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่พบเห็นด้วยการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมทำให้ได้ประสบการณ์ตรง

5. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต

6. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนให้รู้ตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวน 202 คน

 

 

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้