ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเข้าค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

เข้าค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจะต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจึงเป็นการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม แต่การจะพัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนให้สูงกว่าผู้อื่น จำเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการส่งเสริมผู้เรียนนำศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมานำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การพูด การเขียน การได้ใช้ความคิดเพื่อวะเคราะห์ การจัดทำชิ้นงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการประกวดแข่งขันทักษะในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืน และสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในอนาคตได้

ดังนั้นการจะให้ผู้เรียนมีศักยภาพในทุก ๆ ด้านให้สูงนั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการเข้าค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศระดับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาทั้งทักษะการอ่านและการเขียนไปพร้อม ๆ กัน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับโดยมุ่งให้ผู้เรียนทุกคนพัฒนาความรู้ ทักษะได้อย่างเต็มศักยภาพ

ชื่อโครงการ : เข้าค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม : วันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 – วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานบริการวิชาการ

ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์ ดร.โกวิท  วัชรินทรางกูร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มศักยภาพ

2. พื่อส่งเสริมผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้