ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเข้าค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563

 

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

       

 

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

               

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

                     

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

         

 

 

ตารางเรียนโครงการเข้าค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

วัน วิชา เวลา ชื่อครูผู้สอน
วันจันทร์ที่

15, 22 กุมภาพันธ์ 2564

1,8,15  มีนาคม 2564

ภาษาอังกฤษ 09.40-11.40 น. คุณครูวรัทยา  ตระกูลสัมพันธ์
วันอังคารที่

16,23 กุมภาพันธ์ 2564

2,9 และ 16 มีนาคม 2564

ภาษาไทย 13.40-15.40 น. คุณครูทินกร  สีโสภณ
วันพฤหัสบดีที่

18,25 กุมภาพันธ์ 2564

4,11 และ 18 มีนาคม 2564

คณิตศาสตร์  09.40-11.40 น. คุณครูธาราทิพย์ พุ่มชุมพล
วันศุกร์ที่

19 กุมภาพันธ์ 2564

5, 12, 19 และ 26 มีนาคม 2564

วิทยาศาสตร์ 12.40-14.40 น. คุณครูวรงค์ โสภา

แชร์ข่าวนี้