ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

โครงการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

โครงการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร เป็นประธานในพิธี
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
1.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะความรู้ ความสามัคคีที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2.เพื่อให้นักเรียนได้รู้กฏระเบียบวินัยเเละการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
3.เพื่อให้นักเรียนมีความรักในการทำงานเป็นหมู่คณะเเละเกิดความสนุกสนาน
มีฐานต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะ และสามารถนำไปประยกุต์ เพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน
เจ้าของโครงการ
คุณครูสุทธินันท์ ขาวงาม
คุณครูนิศาชล ชีช้าง

แชร์ข่าวนี้