ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเทอม 1 ปี 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพบรรยากาศ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นักเรียนมาเรียน 100%
 
แบ่งนักเรียนในทุกระดับชั้น จากห้องเรียนเดิม เป็นห้องละประมาณ 20 คน โดยเพิ่มชั้นสายชั้น ละ 1 ห้องเรียน
 
การเข้า-ออก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
➡️ทางเข้า ประตู 1 (ฝั่งองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต)
⬅️ทางออก ประตู 2 (ฝั่งโรงแรมพนมพิมาน)
 
การเข้า-ออก โรงเรียนสาธิตฯ (รูปแผนที่ภาพสุดท้าย)
ระดับอนุบาล เข้า-ออก ประตู 3
ระดับประถมต้น และประถมปลาย เข้าประตู 1
ออกประตู 2
 
ข้อปฏิบัติตนในการเข้ามาในบริเวณโรงเรียนสาธิตฯ
1. นักเรียน ทุกคนต้อง ใส่หน้ากากอนามัย หรือ Face shield
2. นักเรียน ทุกคนต้อง ผ่านการวัดอุณหภูมิ โดยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ระบบอินฟาเรด ถ้าไม่ผ่านต้องกลับบ้าน หรือพักที่ห้องพยาบาล
3. ทางโรงเรียนได้ทำสัญลักษณ์ ในสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม โดยนักเรียนจะได้รับคำแนะนำ จากคุณครู
4. ทางโรงเรียนได้จัดทำอ่างล้างมือ ไว้ให้นักเรียนล้างได้โดยสะดวก
5. ผู้ปกครอง ห้าม ❎ ขึ้นอาคารเรียน โดยเด็ดขาด ในกรณีจำเป็นให้ประสานกับคุณครูเวรหน้าโรงเรียน
6. ผู้ปกครองติดต่อธุระภายในโรงเรียน ให้ปฏิบัติตนเหมือนข้อปฏิบัตินักเรียน อย่างเคร่งครัด
 
การเข้าแถว และกิจกรรมหน้าเสาธง
นักเรียนจะเข้าแถวและทำกิจกรรมหน้าห้องของตนเอง
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
นักเรียนอนุบาล เวลา 09.00 น.
 
นักเรียนประถม เวลา 08.00 น.
ภาพบรรยากาศฝั่งประถมศึกษา

1 กรกฎาคม 2563 เริ่มต้นด้วยการตรวจอุณหภูมิของนักเรียนก่อนเข้ามาภายในโรงเรียน  นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าแถวหน้าเสาธง โดยเว้นระยะห่าง

แนะนำคุณครูใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ นายภูมิฐาน ยิ่งยอด สอนวิชาคณิตศาสตร์   และนางสาวอภิญญา ศักดิ์ผดุงกิจ สอนวิชาคณิตศาสตร์   และแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี 2563

 

แชร์ข่าวนี้