ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

ประกาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

……………………………

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับบริบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

. คุณสมบัติของนักเรียนที่จะเข้าเรียน

จะต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือร่างกายพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน โดยมีอายุดังนี้

๑.๑ ชั้นบริบาล รับเด็กชาย-หญิง ที่มีอายุ ๒ ปี และไม่เกิน ๓ ปี ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔            (เกิดก่อน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑.๒ ชั้นอนุบาล ๑ รับเด็กชาย – หญิง ที่มีอายุ ๓ ปี และไม่เกิน ๔ ปี ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔          (เกิดก่อน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๑.๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รับจากนักเรียนที่ศึกษาชั้นอนุบาล ๓ ที่ศึกษาอยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  ราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยผ่านการประเมินพัฒนาการ และไม่มีปัญหาการชำระค่าบำรุงการศึกษา

๑.๔ กรณีชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ไม่ครบตามจำนวน จะประกาศรับสมัครนักเรียนจากภายนอกเพิ่มเติม

. การรับสมัคร

รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒ มกราคม – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๓. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน

๓.๑ ชั้นบริบาล                                                                จำนวน  ๒๕  คน

๓.๒ ชั้นอนุบาล ๑                                                             จำนวน  ๖๐  คน

๓.๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                 จำนวน  ๗๐  คน

๔. การเปิด – ปิดภาคเรียน

๔.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มี ๒ ภาคเรียน โดยจะเปิด – ปิดภาคเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นภาคเรียน

๔.๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เปิดวันจันทร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔.๓ ปฏิทินการรับสมัคร ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔      

                                      

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนปกติ

รายการ วัน เดือน ปี
รับสมัคร ๑๒ มกราคม – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
สอบสัมภาษณ์ประเมินพัฒนาการ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าเรียน ๒๔ มีนาคม๒๕๖๔
รายงานตัวนักเรียนใหม่ ชำระค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา ๒๔ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔
ปฐมนิเทศ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔

 

          หมายเหตุ การมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน

๑.  ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ผู้ปกครองจะต้องมาทำใบมอบตัว เข้ารับการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

๒.  ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา

๓.  ถ้าผู้ปกครองไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

 

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร

๑.   สูติบัตรเด็กฉบับจริงพร้อมสำเนา **                                            จำนวน   ๑ ฉบับ

๒.   ทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็กฉบับจริงพร้อมสำเนา **                             จำนวน   ๑ ฉบับ

๓.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา                                             จำนวน   ๑ ฉบับ

๔.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา                                          จำนวน   ๑ ฉบับ

๕.   รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว                                                                จำนวน   ๑ รูป

๖.   ค่าสมัคร                                                                               จำนวน ๑๕๐ บาท

๗.  กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นเอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนาด้วย

**เอกสารฉบับจริงใช้เพื่อการตรวจสอบเท่านั้น จะคืนให้ทันทีหลังจากรับสมัครแล้ว และเอกสารฉบับสำเนาให้รับรองถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย**

แชร์ข่าวนี้