ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แจ้งการเรียนในรูปแบบผสม ครั้งที่สอง เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แจ้งการเรียนในรูปแบบผสม ครั้งที่สอง

ในการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้โรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ใช้รูปแบบการเรียนแบบผสม ครั้งที่สอง
เนื่องจาก
มีการเดินทางกลับของกลุ่มผู้ใช้แรงงานจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในปริมณฑลส่งผลให้เกิดการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พบการติดเชื้อ จากกลุ่มผู้เดินทางกลับ และระบาดลงสู่บุคคลในครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน เริ่มแพร่สู่เด็ก นักเรียนและสถานศึกษามากขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงมีประกาศให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ งดการเรียน การสอนที่โรงเรียน (On site) และใช้รูปแบบผสม ครั้งที่สอง ระหว่าง วันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564
หากสถานการณ์กรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มลดลง และจังหวัดบุรีรัมย์ผ่อนคลายมาตรการ จะมีการพิจารณาประกาศการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On site) ได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือ

แชร์ข่าวนี้