ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำปีการศึกษา  2565

ดาวน์โหลดที่นี่ ใบสมัครเรียนรร.สาธิต ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับบริบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะเปิด

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. คุณสมบัติของนักเรียนที่จะเข้าเรียน

จะต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือร่างกายพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน  โดยมีอายุดังนี้

1.1 ชั้นบริบาล รับเด็กชาย-หญิง ที่มีอายุ 2 ปี และไม่เกิน 3 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 (เกิดก่อน 15 พ.ค. 2563)

1.2 ชั้นอนุบาล1 รับเด็กชาย-หญิง ที่มีอายุ 3 ปี และไม่เกิน 4 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565(เกิดก่อน 15 พ.ค. 2562)

1.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 รับเด็กชาย–หญิง ที่มีอายุ 6 ปี และไม่เกิน 7 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565                                   (เกิดก่อน 15 พ.ค. 2559)

  1. การรับสมัคร
รายการ วัน เดือน ปี
รับสมัคร 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 1 มีนาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ประเมินพัฒนาการ 5 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าเรียน 9 มีนาคม 2565
รายงานตัวนักเรียนใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมค่าบำรุงการศึกษา 9 – 19 มีนาคม 2565
ปฐมนิเทศ 19 มีนาคม 2565

รับสมัคร  ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องธุรการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การรายงานตัว  ตามวันที่กำหนด หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน และจะเรียกลำดับสำรองทดแทน

3. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร

3.1  สูติบัตรเด็กฉบับจริงพร้อมสำเนา **                                               จำนวน  1 ฉบับ

3.2  ทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็กฉบับจริงพร้อมสำเนา **                                  จำนวน  1 ฉบับ

3.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา                                               จำนวน  1 ฉบับ

3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา                                             จำนวน  1 ฉบับ

3.5  รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว                                                                จำนวน  1 รูป

3.6  ค่าสมัคร                                                                            จำนวน 150 บาท

3.7  กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นเอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนาด้วย

**เอกสารฉบับจริงใช้เพื่อการตรวจสอบเท่านั้น จะคืนให้ทันทีหลังจากรับสมัครแล้ว และเอกสารฉบับสำเนา         ให้รับรองถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย**

 

  1. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน รวมทั้งสิ้น 195 คน แยกเป็น

4.1  ชั้นบริบาล                                                                  จำนวน  25  คน

4.2  ชั้นอนุบาล                                                                 จำนวน  80  คน

4.2.1  ชั้นอนุบาล 1                                                       จำนวน  60  คน

4.2.2  ชั้นอนุบาล 1 ห้องเรียน GrapeSEED                              จำนวน  20  คน

4.3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                     จำนวน  90 คน

4.3.1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                             จำนวน  70 คน

4.3.2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน GrapeSEED                   จำนวน  20 คน

  1. การมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน

5.1  ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ผู้ปกครองจะต้องมาทำใบมอบตัว เข้ารับการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

5.2  ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา

5.3  ถ้าผู้ปกครองไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

        หมายเหตุ  ไม่ต้องนำเด็กมาในวันมอบตัว
  1. ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา
ภาคเรียนที่ ระดับ
บริบาล อนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1-6
1 8,700 7,700 8,000
2 8,000 7,000 7,800

*ห้องเรียน GrapeSEED ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  1. เครื่องแต่งกาย

ใช้เครื่องแบบของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามคู่มือการปฐมนิเทศของโรงเรียนฯ

  1. 8. การเปิด – ปิดภาคเรียน

ปีการศึกษา 2565 มี 2 ภาคเรียน โดยจะเปิด – ปิดภาคเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เปิดวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565

**ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.  044-611221 ต่อ 1802 , 082-9463556

Line ID : bru.ds

Facebook page: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

GrapeSEED Thailand.com 

 

แชร์ข่าวนี้