ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ นักเรียน

ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 นั้น

บัดนี้ การประเมินพัฒนาการและการสัมภาษณ์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยผู้มีสิทธิ์

รายงานตัวเพื่อเข้าเรียนตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ให้ผู้ปกครอง

นักเรียน รายงานตัวนักเรียนใหม่ ชำระค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ในวันที่ 9-19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ และรายงานตัวนักเรียนใหม่ ชำระค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆพร้อมเข้ารับการ

ปฐมนิเทศ ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์ หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ กรณีผู้ปกครองรายงานตัวนักเรียนใหม่ ชำระ

ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนไม่ว่า

กรณีใดๆ ก็ตาม

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

ดูรายชื่อ และรายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ได้ที่นี่ 👇

คลิกที่นี่  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565

แชร์ข่าวนี้